{"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/tdcynbvys/up/6426a6b2f0cf8_1920.png","height":60,"scroll":"//cdn.quv.kr/tdcynbvys/up/6426a6a6bbf31_1920.png"}
 • HOME
 • 교육회관 소개
 • 프로그램안내
 • 예약문의접수
 • 시설안내
 • 나눔공간
 • 오시는길
 • {"google":["Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/tdcynbvys%2Fup%2F6451d76b748b2_1920.png","height":45}
 • HOME
 • 교육회관 소개
 • 프로그램안내
 • 예약문의접수
 • 시설안내
 • 나눔공간
 • 오시는길
 • 위령회원을 위한 가톨릭 상장례 전문교육

  [ 1박 2일 ]

       강     사 : 가톨릭 상장례 전문 교수진

       회     비 : 100,000원

       교육일정 : 1차 24년 9월 28일(토) ~ 29일(주일)
                     2차 24년 12월 14일(토) ~ 15일(주일)

   

  위령회원을 위한

  가톨릭 상장례 전문교육

  [ 1박 2일 ]

  강   사 : 가톨릭 상장례 전문 교수진

  회   비 : 100,000원

  교육일정 : 1차 24년 9월 28일(토)

                       ∼ 9월 29일(주일)
                2차 24년 12월 14일(토)

                      ∼ 12월 15일(주일)  {"google":["Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang","Jua","Tmon Monsori","BMDOHYEON","Nanum Barun Gothic"]}{"google":["Dancing Script","Playfair Display"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang","Jua","Tmon Monsori","SeoulHangangLong","ChosunilboMyeongjo","Nanum Barun Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}