{"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/tdcynbvys/up/6426a6b2f0cf8_1920.png","height":60,"scroll":"//cdn.quv.kr/tdcynbvys/up/6426a6a6bbf31_1920.png"}
 • HOME
 • 교육회관 소개
 • 프로그램안내
 • 예약문의접수
 • 시설안내
 • 나눔공간
 • 오시는길
 • {"google":["Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/tdcynbvys%2Fup%2F6451d76b748b2_1920.png","height":45}
 • HOME
 • 교육회관 소개
 • 프로그램안내
 • 예약문의접수
 • 시설안내
 • 나눔공간
 • 오시는길
 • 예비자와 신영세자들을 위한 신앙심화피정

  [ 하루영성피정 ]

   

  피정 회비 : 30,000원  (대전교구는 교구에서 1만원 지원합니다.)

  준비물 :본당별 명찰, 간식(개인별준비) 미사 도구, 필기 도구

  접수방법 : 교구, 본당, 이름(세례명), 연락처를 보내주세요.

                                                     개인접수010-8848-5690 문자접수

                                                     단체접수jhs5690@hanmail.net 이메일접수

  입금계좌 : 우체국 310300-01-001450  예금주 : 정하상

   

  2024년 피정 일정

  03월 03일(주일) 마감
  03월 17일(주일) 마감
  07월 14일(주일)
  07월 28일(주일)

  11월 10일(주일)
  12월 8일(주일)

  ( 시작 09:30 ~ 마침 16:30 )

  예비자와 신영세자들을 위한

  신앙심화피정

  [ 하루영성피정 ]


    피정 회비 : 30,000원 

          (대전교구 20,000원)

    준비물 :미사 도구, 필기 도구,

  세면 도구 (타월 포함)

    입금계좌 : 우체국 310300-01-001450 

                예금주 : 정하상바오로


  2024년 피정 일정

  03월 03일(주일) 마감
  03월 17일(주일) 마감
  07월 14일(주일)
  07월 28일(주일)

  11월 10일(주일)
  12월 08일(주일)

  ( 시작 09:30 ~ 마침 16:30 )

  해설과 함께 드리는 미사로 마칩니다. 


  {"google":["Dancing Script","Montserrat"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang","Jua","Tmon Monsori","BMDOHYEON","Nanum Barun Gothic"]}{"google":["Dancing Script","Playfair Display","Oswald","Mada"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang","Jua","Nanum Pen Script","BMDOHYEON","ChosunilboMyeongjo","Godo Maum","Nanum Brush Script","Jeju Gothic","Nanum Barun Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}